با توجه به اهمیت و نقش ارتباطات به خصوص در روابط انسانی و با عنایت به افزایش این نیاز در بین انسان‌ها باید به بررسی و نحوۀ عملکرد این مقوله بیش از هر زمان دیگری پرداخت. انسان به عنوان موجودی اجتماعی به ویژه در دنیا امروز هرچه می پوید و در نهایت می جوید در فضای ارتباطی است و می توان گفت هرآنچه در این فضای ارتباطی به نتیجه ختم شود و موفقیت محصول آن است حاصل ارتباط مؤثر می باشد و هرآنچه که محکوم به شکست می گردد نتیجه عدم ارتباط مؤثر می باشد. در حوزۀ ارتباط کلامی امروزه دسته بندی و تعاریف گوناگونی مطرح می گردد که رایج ترین آن دسته را می توان «مذاکرات، مناظره، مباحثه، گفتگو و سخنرانی » نام برد که هرکدام با خواستگاه عالی خود سعی در برقراری رابطه مؤثر انسانی دارند و در واقع همگی به دنبال «فهمیدن و فهمیده شدن» می باشند. گروه آموزشی «مکتب سخن » با هدف گسترش آموزش مفاهیم ارتباط کلامی به عنوان یک مرکز تخصصی آموزش ارتباط کلامی سال‌هاست که در حوزه ارتباط کلامی اقدام به آموزش افراد متخصص در این زمینه نموده است و همچنان به امید روزی که تمام ایرانیان عزیزم مسلط و مجهز به دانش کلامی باشند ادامه مسیر می دهد و امیدوار است که در این راه شما عزیزان نیز همراه ما باشید.